Amit a Motorkerékpár, A2 kategóriás jogosítványról tudni kell

TANULÓ TÁJÉKOZTATÓ – A2 KATEGÓRIA

A2 motorkerékpár: motorkerékpár, mely teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg arány pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg.

A tanfolyamra való felvétel módja

Írásos tájékoztató megismerése. A jelentkezési- és vizsgalap kitöltése és átadása a képző szerv képviselőjének. A képző szerv ellenőrzi, hogy a jelentkező megfelel-e az előírt beiskolázási feltételeknek. Felnőttképzési szerződés megkötése.

Beiskolázási feltételek

 • Eredeti alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (legalább 8 osztály)
 • A közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,
 • 17 és fél évet betöltötte,

 

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja

A 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet alapján, valamint aki 1984. január 01. után bármely kategóriában vezetői engedélyt, illetve segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járművezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett, nem kell vizsgáznia. A vizsgára egyénileg kell bejelentkezni a Magyar Vöröskeresztnél. A vizsgára kötelezettek részére, a tanfolyamon kívül elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére lehetőséget biztosítunk.

Elméleti vizsgára bocsátható: aki

 1. A tanfolyam elméleti részét igazoltan végezte,
 2. A 17 év 9 hónap életkort betöltötte,
 3. A vizsgadíjat befizette. Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 4. Orvosi alkalmassági 1. csoport

Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki két évnél nem régebben szerzett A1 kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül A1 kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett. (18 év) „A” kategóriás vizsgához: két évnél nem régebben szerzett „A korl” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1”vagy „A2” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett.(24 év) Két éven túliak („A2-ről „A”) esetében 3 óra elméleti tanfolyamot kell teljesítenie. (20 év) (bővebben lsd. a tanfolyam óraszámainál)

Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet: aki

 • A magyar nyelvet nem beszéli, vagy nem érti. illetve a 24/2005.(IV.21)GKM rendelet 12§ (1),(2) a, b, c, pontjai szerint.

A vizsgák érvényessége

Az elméleti tanfolyam érvényessége: Az első tanfolyami órától számított 1 év. Ez azt jelenti, hogy az adott elméleti tanfolyam első előadási napjától számítva 9 hónapon belül meg kell kezdenie az elméleti vizsgát és 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Amennyiben ezt nem teljesíti, az elméleti tanfolyam érvényét veszíti, és új elméleti vizsgára, csak új elméleti tanfolyam elvégzése után mehet. A hallgatónak az első sikeres (elméleti) KRESZ vizsga időpontjától kezdve 2 éve van arra, hogy sikeres forgalmi vizsgával befejezze a tanfolyamot. Ha 2 éven belül nem teljesíti, az addig megszerzett vizsgák érvénytelenné válnak. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén a további vizsga csak sikeres PÁV vizsgálat után tehető.

 

Járműkezelési vizsgára bocsátható

 1. Aki sikeres elméleti vizsgát tett
 2. 18. életévét betöltötte,
 3. Közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelel,
 4. Kötelező alapoktatás óráit levezette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol, illetve erről a képző szerv, igazolást állít ki.
 5. Vizsgadíjat befizette.

Forgalmi vizsgára bocsátható: aki

 1. 18. életévét betöltötte
 2. Sikeres járművezetési vizsgát tett,
 3. A gyakorlati forgalmi órákat, illetve menettávolságot teljesítette, melyet a képzőszerv vezetési kartonnal igazol, illetve erről a képzőszerv igazolást állít ki.
 4. A vizsgadíjat, tandíjat befizette
 5. A vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga után számított 2 éven belül be kell fejezni, különben újbóli tanfolyamra és vizsgára köteles.
 6. Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

 

A tanfolyam tantárgyai és óraszámai (Kötelező órák)

Elméleti: (kresz, járművezetés elmélete): minimum 22 óra

Vezetési gyakorlat-alapoktatás: 6 óra

Vezetési gyakorlat-főoktatás: 10 óra

 Vizsgaidő

 • Járműkezelés: 20 perc
 • Forgalom: 50 perc

„A1”-ről „A2-re két éven belüli sikeres elm.:(18 év) elmélet 0. gyakorlat: 12 óra   két éven túli sikeres elm:(18 év) elmélet: 3 óra, gyakorlat: 8 óra. „A1”-ről „A”-ra: két éven belül sikeres elm:(24 év) elmélet: 0. gyakorlat: 16 óra. két éven túli sikeres elm.:(24 év) elmélet: 3 óra, gyakorlat:10 óra „ A2”- ről „A”-ra két éven belüli sikeres elm.:(24 év) elmélet 0., gyakorlat 12 óra.két éven túli sikeres elm.:   (20 év) elmélet : 3 óra, gyakorlat 8 óra.„Akorl”-ról „A”-ra: két éven belüli sikeres elm.(24 év) elmélet:0, gyakorlat 12 óra két éven túli sikeres elm.:(24 év) elmélet 3 óra, gyakorlat 8 óra.

Abban az esetben ha valakinek 2 éven belüli sikeres elméleti vizsgája volt( A1,A/k A/2 valamelyikéből, egy éven belül be kell fejeznie a gyakorlati vizsgákat.

Elméleti oktatás alól az iskolavezető mentesítheti azt, aki siket, mozgáskorlátozott. A kötelező óraszámokról hiányzó hallgatók a többletórában díj fizetése nélkül pótolhatja, amennyiben ezen felül pótfoglalkozásra van szüksége 2000.-Ft/óra díjat számolunk fel.

A gyakorlati foglalkozásnál felmerülő pótóra díjak az alapóra díjjal megegyeznek.

Pótórák igénylésének módja: oktatóval konzultálva személyesen, szóban

 • 1 gyakorlati óra időtartama: 50 perc.
 • 1 elméleti óra időtartama: 45 perc.

Járműhasználat

A gyakorlati oktatásnál használt motor típus: Suzuki GS 500

 

Tandíjak

Tandíjak:

 • Elméleti képzés: 45.000 Ft (75 óra/180 nap, E-learning tananyag) + 5.000 Ft (adminisztrációs költség)
 • Gyakorlati képzés: 8.000 Ft/óra (16 óra + 1 vizsgaóra kötelező és 240km)
 • Teljes tandíj: 186.000 Ft

Vizsgadíjak:

 • Kresz vizsgadíj: 10.500 Ft
 • Járműkezelési vizsga: 9.000 Ft
 • Forgalmi vizsga: 24.000 Ft
 • Vizsgadíjak összesen: 43.500 Ft
 • Képzés teljes díja: (elméleti képzés + gyakorlati képzés + vizsgadíjak): 229.500 Ft- tól

A tandíj befizetése történhet egyben, vagy részletekben a képző szerv pénztárában, és az iskolavezetőnél.

Az e-learning rendszerű elméleti képzés felhasználhatóságának időtartama 75 óra / 180 nap.

ONLINE KRESZ tanfolyam AZ INTERNETEN.

Végezd el interneten a KRESZ tanfolyamot akár EGY  NAP ALATT!

 

A tanuló jogai

 1. színvonalas oktatás igénybevétele,
 2. panaszának az Iskolavezető felé történő jelzése, annak kivizsgálása,
 3. más oktatóhoz, ill. képző szervhez történő átjelentkezése,
 4. A nem teljesített díjak visszaigénylése a szerződés szerint,
 5. A szerződés egy példányának való átvételéhez.

A tanuló kötelezettségei

 1. a tanfolyam és vizsgadíjak befizetése,
 2. az oktató által a képzés során támasztott követelmények legjobb tudása szerint közreműködni,
 3. szándékos károkozás esetén a kár megtérítése a képző felé,
 4. foglalkozáson részt venni, A 24/2005 GKM. rendelet szerint a képzési és vizsgáztatási rendeletnek megfelelni, az oktatás rendjéhez alkalmazkodni.
 5. a tanuló a rendelkezésére bocsátott tesztkönyvet és tankönyvet épségben visszajuttatni, vagy teljes áron megvásárolni.
 6. képzésnél a motorban keletkezett kárt megtéríteni

 

A képző szerv jogai

Csak a befizetett elméleti és gyakorlati órák teljesítése. Kellő indok esetén az írásos szerződés felbontása. A tanfolyam díjának megváltoztatása. Elméleti tandíjnál nem történhet változás, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhet. Mindenkori képzési rendeletnek érvényesítése.

A képző szerv kötelezettségei

 1. az írásos tájékoztatóban szereplő és szerződés alapján végezni a képzést.
 2. színvonalas oktatást biztosítani.
 3. a tanuló kérésére gyakorlati oktatót változtatni,
 4. tanuló áthelyezőt kiadni,
 5. képzést ellenőrizni.
 6. tesztkönyv, tankönyv formájában tansegédletet biztosítani.
 7. a vizsgák helyéről és időpontjáról a vizsgázót értesíteni (érvényes személyi igazolvány, érvényes vezetői engedély, eredeti alapfokú végzettséget igazoló bizonyítvány)

Tanuló áthelyezés: és az oktatásról szóló képzési igazolás kiadásának módja

A tanuló kérésére (a rendszeresített nyomtatvány kitöltése után,) a képző szerv hivatalosan igazolja, a tanulóra vonatkozó addig teljesített óraszámokat és menettávolságokat. A kérelmezőnek 2 példányt átadunk. A tanuló az addig igénybevett szolgáltatások ellenértékét köteles megfizetni.

Vezetői engedély kiadása

A vizsgáztatási előírások teljesítését az Innovációs és Technológiai Minisztérium vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított visszaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére elektronikus úton megküldi. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges igazolások (eredeti alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (legalább 8 osztály), külföldi állampolgár esetében: a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 10§ (4) b és c) pontjai szerinti igazolása, orvosi alkalmassági, elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását. A tanuló kérésére a vizsgacentrumban (Nyíregyháza, Törzs u. 108.) kinyomtatásra kerül a vizsgaigazolás.

Nem magyar állampolgár esetén 6 hónap tartózkodási engedély szükséges.

 

Oktatási helyszínek

 • Elméleti oktatás: 4400 Nyíregyháza, Hunyadi utca 2. (Európa Hotel épületében).
 • Gyakorlati oktatás, járműkezelés: 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108. tanpálya
 • Forgalmi oktatás: Nyíregyháza

Az elméleti és gyakorlati vizsgákat a KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.) szervezi és bonyolítja le.

 

Vizsgadíjak

Közlekedési ismeretek, vezetés elmélet: 4.600.-Ft.

Járműkezelés: 4.700.-Ft

Forgalmi: 11.000.-Ft.

Összesen: 20.300.-Ft.

Elsősegély vizsgadíja: 8.200.-Ft. (Vöröskereszt). Vizsga helye: 4400 Nyíregyháza, Arany János u. 7.

A vizsgadíjat az esedékes vizsgák előtt be kell fizetni, melyet a képző szerv felé vagy a vizsgabizottság felé a hallgatónak el kell juttatni.

 

Felügyeleti szerveink

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály elérhetőségei:

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.

Tel.: +36/1/814-1818

email: kepzesvizsga@nfm.gov.hu

web: www.kormany.hu

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

Főosztályvezető: Kuncsik László

Cím: 4400 Nyíregyháza, Törzs utca 108.

E-mail: szabolcs@kavk.hu

telefon: +36/42/596-166, fax: +36/42/596-167

 

Irány a díjcsomaghoz

Díjcsomag

Jelentkezés a képzésre

Kedves Látogató! Weboldalunk az alapvető működéshez cookie-ket használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz marketing jellegű cookie-ket használhat, amivel elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
Elfogad
Nem
cookie módosítása