Amit a Motorkerékpár, “A” kategóriás jogosítványról tudni kell.

Motorkerékpár „A” kategória jogosítvány

TANULÓ TÁJÉKOZTATÓ – A KATEGÓRIA

 

A motorkerékpár kategóriáinak felosztása

„A1” alkategória: 125 cm3 hengerűrtartalmat és 11kw-os motorteljesítményt, teljesítmény/tömeg arány pedig a 0,1 kW/kg-ot meg nem haladó motorkerékpár.
„A2” kategória: teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg arány pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg.
„A” kategória: motorkerékpár (korlátozás nélkül)
Oktatásba bevont járműre vonatkozó előírás a 24/2005. (IV.21)GKM rendelet szerint: 2019. január 1-jétől az „A” kategóriába tarozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 cm3 hengerűrtartalommal (amennyiben elektromos motorral van felszerelve, teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,25 kW/kg), legalább 180 kg terheletlen tömeggel és legalább 50 kW motorteljesítménnyel rendelkezzen.

A tanfolyamra való felvétel módja

 • Írásos tájékoztató megismerése.
 • A jelentkezési és vizsgalap kitöltése és átadása a képzőszerv képviselőjének.
 • A képzőszerv ellenőrzi, hogy a jelentkező megfelel-e az előírt beiskolázási feltételeknek.

Beiskolázási feltételek

 • Eredeti alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (legalább 8 osztály)
 •  A közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,
 • „A” kategóriánál a 23 év 6 hónap életévet betöltötte. (motoros előélet nélkül)
 • Írásos képzési szerződést kötött a képzőszervvel.

 

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja

A 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet alapján, valamint aki 1984. január 01. után bármely kategóriában vezetői engedélyt, illetve segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járművezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett, nem kell vizsgáznia. A vizsgára egyénileg kell bejelentkezni a Magyar Vöröskeresztnél. A vizsgára kötelezettek részére, a tanfolyamon kívül elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére lehetőséget biztosítunk.

Elméleti vizsgára bocsátható: aki

 1. A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, ha felmentést kapott tanfolyammentes vizsgát tehet
 2. Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 3. „A” kategóriánál 23 év 9 hónapot betöltötte.
 4. Vizsgadíjat befizette, orvosi alkalmassági 1 csoport

Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki két évnél nem régebben szerzett A1 kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül A1 kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett. (18 év) „A” kategóriás vizsgához: két évnél nem régebben szerzett „A korl” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1”vagy „A2” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett.(24 év) Két éven túliak („A2-ről „A”) esetében 3 óra elméleti tanfolyamot kell teljesítenie. (20 év) (bővebben lsd. a tanfolyam óraszámainál).

Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet: aki

 • A magyar nyelvet nem beszéli, vagy nem érti. illetve a 24/2005.(IV.21)GKM rendelet 12§ (1),(2) a, b, c, pontjai szerint.

A vizsgák érvényessége

Az elméleti tanfolyam érvényessége: Az első tanfolyami órától számított 1 év. Ez azt jelenti, hogy az adott elméleti tanfolyam első előadási napjától számítva 9 hónapon belül meg kell kezdenie az elméleti vizsgát és 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Amennyiben ezt nem teljesíti, az elméleti tanfolyam érvényét veszíti, és új elméleti vizsgára, csak új elméleti tanfolyam elvégzése után mehet. A hallgatónak az első sikeres (elméleti) KRESZ vizsga időpontjától kezdve 2 éve van arra, hogy sikeres forgalmi vizsgával befejezze a tanfolyamot. Ha 2 éven belül nem teljesíti, az addig megszerzett vizsgák érvénytelenné válnak. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén a további vizsga csak sikeres PÁV vizsgálat után tehető.

Járműkezelési vizsgára bocsátható

 • Aki valamennyi elméleti vizsgáját sikeresen teljesítette
 • „A” kategóriánál a 24. életévet betöltötte
 • Közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelel
 • Kötelező alapoktatás óráit levezette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol, illetve erről a képzőszerv igazolást állít ki
 • Vizsgadíjat befizette

Forgalmi vizsgára bocsátható, aki

 • A gyakorlati forgalmi órákat és menettávolságot teljesítette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol, illetve erről a képzőszerv igazolást állít ki. – Vizsgadíjat, tandíjat befizette, közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel. – A vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga után számított 2 éven belül be kell fejezni, különben újbóli tanfolyamra és vizsgára köteles.

 

A tanfolyam tantárgyai és óraszámai (Kötelező órák)

 • Elméleti: (kresz, járművezetés elmélete): minimum 22 óra
 • Vezetési gyakorlat-alapoktatás: 10 óra
 • Vezetési gyakorlat-főoktatás: 16 óra

Vizsgaidő

 • Járműkezelés: 20 perc
 • Forgalmi vizsga: 50 perc

„A” motoros előélet nélkül kiegészül a jk alkalmassági feladat végrehajtásával.

 • Járműkezelés: 17 perc
 • Forgalom: 40 perc
„A1”-ről „A2-re két éven belüli sikeres elm.: (18 év) elmélet 0. gyakorlat: 12 óra
két éven túli sikeres elm: (18 év) elmélet: 3 óra, gyakorlat: 8 óra.
„A1”-ről „A”-ra: két éven belül sikeres elm: (24 év) elmélet: 0. gyakorlat: 16 óra.
két éven túli sikeres elm.: (24 év) elmélet: 3 óra, gyakorlat:10 óra
„A2”- ről „A”-ra két éven belüli sikeres elm.: (24 év) elmélet 0., gyakorlat 12 óra.
két éven túli sikeres elm.: (20 év) elmélet : 3 óra, gyakorlat 8 óra.
„Akorl”-ról „A”-ra: két éven belüli sikeres elm. (24 év) elmélet:0, gyakorlat 12 óra
két éven túli sikeres elm.: (24 év) elmélet 3 óra, gyakorlat 8 óra.

Abban az esetben ha valakinek 2 éven belüli sikeres elméleti vizsgája volt (A1,A/k A/2 valamelyikéből), egy éven belül be kell fejeznie a gyakorlati vizsgákat.

Elméleti oktatás alól az iskolavezető mentesítheti azt, aki siket, mozgáskorlátozott. A kötelező óraszámokról hiányzó hallgatók a többletórában díj fizetése nélkül pótolhatja, amennyiben ezen felül pótfoglalkozásra van szüksége 2000.-Ft/óra díjat számolunk fel.

A gyakorlati foglalkozásnál felmerülő pótóra díjak az alapóra díjjal megegyeznek.

Pótórák igénylésének módja: oktatóval konzultálva személyesen, szóban

 • 1 gyakorlati óra időtartama: 50 perc
 • 1. elméleti óra időtartama: 45 perc

Járműhasználat

A gyakorlati oktatásnál használt motor típus: Honda pc34, Honda pc36

Tandíjak:

 • Elméleti képzés: 45.000 Ft (e-learning tananyag) + 5.000 Ft adminisztrációs költség
 • Gyakorlati tandíj: 216.000 Ft
 • Gyakorlati óra egységesen: 8.000 Ft/óra
 • Teljes tandíj: 266.000 Ft
 • Kategória-váltás esetében az elméleti tandíj (3 óra): 15.000.-Ft.

A tandíj befizetése történhet egyben, vagy részletekben a képző szerv pénztárában, és az iskolavezetőnél.

ONLINE KRESZ tanfolyam AZ INTERNETEN. Végezd el interneten a KRESZ tanfolyamot akár EGY NAP ALATT!

A tanuló jogai

 1. színvonalas oktatás igénybevétele,
 2. panaszának az Iskolavezető felé történő jelzése, annak kivizsgálása,
 3. más oktatóhoz, ill. képző szervhez történő átjelentkezése,
 4. A nem teljesített díjak visszaigénylése a szerződés szerint,
 5. A szerződés egy példányának való átvételéhez.

A tanuló kötelezettségei

 1. a tanfolyam és vizsgadíjak befizetése,
 2. az oktató által a képzés során támasztott követelmények legjobb tudása szerint közreműködni,
 3. szándékos károkozás esetén a kár megtérítése a képző felé,
 4. foglalkozáson részt venni, A 24/2005 GKM. rendelet szerint a képzési és vizsgáztatási rendeletnek megfelelni, az oktatás rendjéhez alkalmazkodni,
 5. a tanuló a rendelkezésére bocsátott tesztkönyvet és tankönyvet épségben visszajuttatni, vagy teljes áron megvásárolni,
 6. képzésnél a motorban keletkezett kárt megtéríteni.

 

A képző szerv jogai

 1. Csak a befizetett elméleti és gyakorlati órák teljesítése,
 2. Kellő indok esetén az írásos szerződés felbontása,
 3. A tanfolyam díjának megváltoztatása. Elméleti tandíjnál nem történhet változás, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhet,
 4. Mindenkori képzési rendeletnek érvényesítése.

A képző szerv kötelezettségei

 1. az írásos tájékoztatóban szereplő és szerződés alapján végezni a képzést,
 2. színvonalas oktatást biztosítani,
 3. a tanuló kérésére gyakorlati oktatót változtatni,
 4. képzési igazolást kiadni,
 5. képzést ellenőrizni,
 6. tesztkönyv, tankönyv formájában tansegédletet biztosítani,
 7. a vizsgák helyéről és időpontjáról a vizsgázót értesíteni (érvényes személyi igazolvány, érvényes vezetői engedély, eredeti alapfokú végzettséget igazoló bizonyítvány).

Tanuló áthelyezés: és az oktatásról szóló képzési igazolás kiadásának módja

A tanuló kérésére (a rendszeresített nyomtatvány kitöltése után, melyen a képzőszerv hivatalosan igazolja, a tanulóra vonatkozó addig teljesített óraszámokat és menettávolságokat. A kérelmezőnek 2 példányt átadunk. A tanuló az addig igénybevett szolgáltatások ellenértékét köteles megfizetni.

Oktatási helyszínek

 • Elméleti oktatás: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
 • Gyakorlati oktatás, járműkezelés: 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108. tanpálya
 • Forgalmi oktatás: Nyíregyháza

Az elméleti és gyakorlati vizsgákat a KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.) szervezi és bonyolítja le.

Vezetői engedély kiadása

A vizsgáztatási előírások teljesítését az Innovációs és Technológiai Minisztérium vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított visszaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére elektronikus úton megküldi. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges igazolások (eredeti alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (legalább 8 osztály), külföldi állampolgár esetében: a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 10§ (4) b és c) pontjai szerinti igazolása, orvosi alkalmassági, elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását. A tanuló kérésére a vizsgacentrumban (Nyíregyháza, Törzs u. 108.) kinyomtatásra kerül a vizsgaigazolás.

Nem magyar állampolgár esetén 6 hónap tartózkodási engedély szükséges.

Vizsgadíjak

Közlekedési ismeretek, vezetés elmélet: 10.500 Ft
Járműkezelés: 9.000 Ft
Forgalmi: 24.000 Ft
Összesen: 43.500 Ft.
Elsősegély vizsgadíja: 18.000 Ft. (Vöröskereszt). Vizsga helye: 4400 Nyíregyháza, Arany János u. 7.

A vizsgadíjat az esedékes vizsgák előtt be kell fizetni, melyet a képző szerv felé vagy a vizsgabizottság felé a hallgatónak el kell juttatni.

 

Felügyeleti szerveink

Építési és Közlekedési Minisztérium, Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály elérhetőségei:
1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 14.
Tel.: +36/1/814-1818
email: info@ebm.gov.hu

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft 
Székhely: 1119 Budapest, Than Károly u. 3-5
Postacím: 1439 Budapest, Pf.: 477.
Ügyfélszolgálat: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
E-mail: info@kavk.hu
Web: www.kavk.hu

Tel: +36/1/814-0800

Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
Főosztályvezető: Palánki József
Cím: 4400 Nyíregyháza, Törzs utca 108.
E-mail: szabolcs@kavk.hu
telefon: +36/42/596-166

Irány a Díjcsomaghoz

Jelentkezés a képzésre

Kedves Látogató! Weboldalunk az alapvető működéshez cookie-ket használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz marketing jellegű cookie-ket használhat, amivel elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
Elfogad
Nem
cookie módosítása